Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/2001) Skupština Federacije europskih karnevalskih gradova – Hrvatska (FECC CROATIA) održana dana 24. listopada 2006. godine u Ivancu donosi


STATUT
FEDERACIJE EUROPSKIH KARNEVALSKIH
GRADOVA – HRVATSKA
(FECC CROATIA)


Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja, uvjeti i način izbora i opoziva, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka za rad Federacije europskih karnevalskih gradova – Hrvatska ili skraćeno FECC Croatia (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.
Udruga je nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje u okviru Udruženja europskih karnevalskih gradova (Federation of european carneval cities).
Naziv udruge glasi: Federacija europskih karnevalskih gradova – Hrvatska
Skraćeni naziv Udruge glasi: FECC Croatia.
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Federation of european carneval cities – Croatia ili skraćeni naziv koji glasi: FECC – Croatia.
Udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske.
Udrugu zastupa Predsjednik.


CILJEVI

Članak 3.
Udruga je demokratsko udruženje koje poštuje osnovna prava i slobode svojih članova bez obzira na njihova politička stajališta, vjeru, spol, a djeluje u okviru Udruženja europskih karnevalskih gradova - FECC-a.
Glavni ciljevi Udruge su slijedeći:
•  suradnja hrvatskih karnevalskih gradova u svrhu izmjene ideja i mišljenja u interesu  
Karnevala,
•  suradnja s organizacijama i ustanovama čije su djelatnosti bliske djelatnostima Udruge,
•  međusobna suradnja i partnerstvo između europskih karnevalskih gradova,
•  sakupljanje i čuvanje znanja i karnevalske tradicije,
•  poticanje mladih sudionika u karnevalskim zbivanjima,
• očuvanje karnevalske tradicije u Republici Hrvatskoj,
• sudjelovanje na karnevalskim povorkama i priredbama u zemlji i inozemstvu,
• pomoć pri osmišljavanju i izradi karnevalskih maski,
• razmjena iskustava na području financiranja i prikupljanju sredstava za karnevalske aktivnosti,
• savjetovanje na području motivacijskih tehnika za volontere,
• promicanje karnevala kao kulturne baštine kod vlasti i institucija Europe,
• pomaganje obnavljanja karnevala,
• poštivanje svih oblika nacionalnih karnevala.
Udruga će obavljati sve djelatnosti koje uključuju očuvanje karnevalske tradicije u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.
Broj članova Udruge je neodređen, ali ne smije ih biti manje od tri (3).
- jedan A kategorije
- jedan B kategorije
- jedan C kategorije
Udruga je osnovana na neograničeno vrijeme te u ne-profitabilnu svrhu.
Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Svoje članstvo u Udruzi pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno. Redovno članovi Udruge mogu biti sve 
poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju Statut i druge opće akte Udruge.
Predsjednik može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 5.
Za članstvo u Udruzi određana je slijedeća kategorizacija:
A) Javne ustanove, udruženja i gradske uprave
B) Profitabilne i ne-profitabilne organizacije ili udruženja
C) Amaterski klubovi te individualci s posebnim zanimanjem za Karneval

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Skupštini Udruge koja potom donosi odluku o prijemu u članstvo.
Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, poštivanje odredbi Statuta i drugih akata Udruge, zatim poštivanje akata koje priznaje Udruga kao članica Udruženja europskih karnevalskih gradova, kao i svih odluka tijela Udruge.

Članak 6.
Članovi udruge imaju pravo:
• birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom,
• sudjelovati u aktivnostima Udruge,
• biti informirani o radu Udruge,

Članovi Udruge imaju dužnost:
• poštivati odluke tijela Udruge,
• poštivati odredbe Statuta i drugih akata Udruge,
• plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 7.
Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz obod se nalazi 12 znakova koji se od malog cvijeta pretvaraju u zvijezdu i na kraju zvijezdu sa osmjehom. U sredini pečata ispisan je naziv Udruge – FECC CROATIA.
Pečat se čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 8.
Djelovanje Udruge je javno.
Javnost rada Udruge ostvaruje se putem sredstava javnog priopćavanja i službene web-stranice Udruge.
Članovi se o radu Udruge izvješćuju elektroničkim medijima (e-mail), pisanim materijalima te putem sjednica Skupštine.

Članak 9.
Troškovi članarina neće niti u jednom slučaju biti vraćeni članu koji je odstupio s dužnosti ili isključenom članu.

Članak 10.
Članstvo prestaje:
• istupanjem,
• isključenjem zbog neplaćanja članarine,
• isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta.

Odluku o isključenju donosi Skupština.
Protiv odluke Skupštine o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u
članstvo može se u roku 15 dana podnijeti prigovor Nadzornom odboru.
Odluka Nadzornog odbora je konačna.

Članak 11.
Svakom članu koji je odstupio s dužnosti bit će uskraćeno pravo na bilo koju kopiju, pismenu predstavku, popis ili bilo koji drugi administrativni dokument, kao i da nadalje upotrebljava i ističe službena obilježja Udruge.

Članak 12.
Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, te drugih pravno dopuštenih izvora.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Skupština.

Članak 13.
Tijela upravljanja Udrugom su slijedeća:
• Skupština
• Predsjednik
• Nadzorni osbor
• Dopredsjednik
• Tajnik.


SKUPŠTINA

Članak 14.
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 15.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja slijedeće poslove:
• donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge opće akte Udruge,
• bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika,
• donosi financijske izvještaje,
• odlučuje o organizacijskim promjenama i prestanku Udruge,
• odlučuje o prigovorima protiv odluka Predsjednika,
• donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan Predsjednik,
• utvrđuje program rada Udruge,
• odlučuje o visini članarine,
• odlučuje o korištenju imovine Udruge,
• osniva odbore i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 16.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Predsjednik.
Predsjednik je dužan pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje sedam (7) dana prije dana zasjedanja.

Članak 17.
Izvanredna sjednica Skupštine biti će sazvana od strane Predsjednika ili na zahtjev najmanje jedne petine (1/5) članova Udruge.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina redovitih članova Udruge.
Skupština donosi odluke nadpolovičnom (1/2+1) većinom prisutnih članova, osim u slučaju kada se odlučuje o izmjeni ili dopuni Statuta ili kada se odlučuje o prestanku rada Udruge, koje odluke Skupština isključivo donosi dvotrećinskom (2/3) većinom prisutnih članova.


PREDSJEDNIK

Članak 18.
Predsjednika Udruge bira Skupština i ista osoba može biti ponovno birana.
Mandat Predsjednika traje tri (3) godine.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
• na vlastiti zahtjev,
• ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
• ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu,
• ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
    Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština ili  nadpolovična (1/2+1) većina članova  
    Udruge.

Članak 19.
Predsjednik organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu, kao i odgovara za zakonitost njezina rada.
Predsjednik provodi odluke Skupštine, vodi računa o tome da se rad Udruge odvija u skladu s   
ciljevima Udruge i brine se o izvršenju programa rada Udruge.
Saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema materijale o kojima Skupština raspravlja.
Pregovara i surađuje sa predstavnicima i članovima Predsjedništva ostalih udruženja koja čine Savez europskih karnevalskih gradova ili FECC.
Izvršava odluke Skupštine.
Predlaže Skupštini prijem novih članova i imenovanje počasnih članova.
Predlaže Skupštini isključenje iz članstva.
Odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava Udruge.
U slučaju spriječenosti Predsjednika njegove funkcije tada preuzima Tajnik Udruge.
   DOPREDSJEDNIK

Članak 20.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od tri (3) godine i ista osoba može biti ponovno birana.
Dopredsjednik:
• pomaže Predsjedniku Udruge u njegovu radu,
• surađuje s Predsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Udruge.


TAJNIK

Članak 21.
Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od tri (3) godine i ista osoba može biti ponovno birana.
Tajnik:
• priprema nacrt Statuta i drugih akata,
• vodi popis članova Udruge,
• vodi zapisnike sa sjednica Skupštine,
• vodi i čuva arhivu Udruge,
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predjednik Udruge


NADZORNI ODBOR

Članak 22.
Nadzorni odbor je kontrolno tijelo Udruge koje nadzire i prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge, te se brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.
Nadzorni odbor čine tri (3) člana koja bira Skupština, na prijedlog Predsjednika.
Mandat članova Nadzornog odbora traje tri (3) godine uz mogućnost da budu ponovno birani.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Nadzorni odbor kao drugostepeno tijelo odlučuje o isključenju članova.

Članak 23.
Glasanje članova na Skupštini je prema kategoriji u kojoj se nalaze pojedini grad, udruga ili pojedinac.
- A kategorija      20 glasova
- B kategorija        5 glasova
- C kategorija        1 glas

Članak 24.
Financijska godina Udruge počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Članak 25.
Za opravdane troškove učinjene u svezi s obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u svezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje  Predsjednik.

Članak 26.
Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci koji su utvrđeni kao poslovna tajna ili se tiču osobnih podataka članova Udruge.
ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

Članak 27.
Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem, u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.
Za Predsjednika Udruge izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to nadpolovična (1/2+1) većina glasova nazočnih članova.
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio nadpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za Dopredsjednika, Tajnika, te članove Nadzornog odbora Udruge izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Članak 28.
Mandat u svim tijelima Udruge traje tri (3) godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama Tijela Udruge ili Zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 29.
Prijedlog za opoziv Predsjednika Udruge može podnijeti najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine Udruge.
Prijedlog za opoziv Dopredsjednika, Tajnika ili pojedinog člana Nadzornog odbora može podnijeti Predsjednik ili najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine Udruge.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Udruge, odnosno član tijela udruge opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Novo izabranom Predsjedniku, odnosno članu tijela Udruge mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Udruge.
Ako Skupština razriješi sva tijela Udruge tada bira nova tijela Udruge na puni mandat.
Svaki član tijela Udruge može zatražiti svoje razriješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razriješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razriješenje na prvoj sjednici.

 
IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 30.
Imovinu udruge čine novčana sredstva koje je Udruga stekla od:
• članarine,
• dobrovoljnih priloga i darova,
• obavljanjem njezinih dopuštenih djelatnosti,
• dotacijama iz proračuna i fondova,
• ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno sa Zakonom.
Imovinu Udruge čine i njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Nad Udrugom se može provesti stečaj.

Članak 31.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

Članak 32.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom.


STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 33.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Nadzorni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.
Nadzorni odbor Udruge razmatra primjedbe koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih općih akata daje Nadzorni odbor Udruge.

Članak 34.
Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština ili Nadzorni odbor Udruge.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.
Udruga prestaje radom odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom prisutnih članova.
U slučaju prestanka postojanja imovina Udruge nakon namirenja sudskog i drugih postupaka ostaje osnivačima Udruge.

Članak 36.
Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.U  Matuljima, 24. listopada 2006. godine